O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie HELLADA – Grecy w Polsce powstało w 2006 r.
Stawia sobie za cel umacnianie więzi braterskiego współżycia ludności greckiej z ludnością innych państw, a w szczególności polską oraz rozwijanie poczucia patriotyzmu i obowiązku obywatelskiego. Ważnym znaczeniem jest też kultywowanie, rozwijanie i upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji narodowych, kultury i historii narodu greckiego. Bardzo ważnym zadaniem dla nas jest popularyzowanie i nauczanie języka greckiego. To wszystko w idei krzewienia przyjaźni między narodami, a w szczególności między narodem greckim i polskim.

Od 2023 r. Stowarzyszenie HELLADA przekształcono w organizację pożytku publicznego.
Nasz nr KRS 0000259048
Środki przekazane z tego tytułu pomogą wypełniać nam w większym zakresie nasze cele statutowe.